Alle RSS-feeds van De Volkskrant

Het nieuws van onze website via RSS-feeds

Het nieuws van onze website is eenvoudig te volgen via onderstaande RSS-feeds. De Volkskrant biedt u deze RSS-feeds kosteloos aan onder de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • U gebruikt de RSS-feeds van De Volkskrant uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciĆ«le doeleinden.
  • U vermeldt bij de RSS-feeds steeds duidelijk De Volkskrant of www.volkskrant.nl als bron en zorgt voor een correcte doorverwijzing naar het overeenstemmende artikel op www.volkskrant.nl.
  • Het is u niet toegestaan de inhoud van de RSS-feeds van De Volkskrant te bewerken of aan te passen.
  • De RSS-feeds van De Volkskrant mogen niet door u worden gebruikt op een site die uitingen bevat die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, of inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
  • Het gebruik van de RSS-feeds geeft u niet het recht om u of uw site op enige wijze met De Volkskrant te associĆ«ren.
  • U aanvaardt dat De Volkskrant niet aansprakelijk is voor (de gevolgen van) uw gebruik van de RSS-feeds. De Volkskrant blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van haar nieuwsberichten op www.volkskrant.nl , maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de RSS-feeds, waaronder het beeldmateriaal, en u vrijwaart De Volkskrant tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
  • De Volkskrant behoudt zich het recht voor het aanbod of gebruik van de RSS-feeds zonder aankondiging onmiddellijk stop te zetten. Ook behoudt De Volkskrant zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen.